Twój samochód

Ubezpieczenie OC

Zakres i przedmiot ochrony:

Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego zapewnia ochronę w przypadku, gdy klient wyrządzi szkodę innym osobom. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Zakres ubezpieczenia, prawa i obowiązki wynikające z tego ubezpieczenia reguluje ustawa.

W dniu 11 lutego 2012 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego samochodu lub innego pojazdu, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę powstałą:
a) przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu,
b) bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu,
c) podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.

Minimalne sumy gwarancyjne określone w ustawie to:
a) szkody na osobie – 5.000.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,
b) szkody w mieniu – 1.000.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia.

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów

Opcjonalnie do ubezpieczenia OC można wybrać ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów.

UWAGA!!! Pełny zakres ochrony i wyłączenia odpowiedzialności zawierają odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczeń.

UWAGA!

Od 24 lutego 2014 r. UNIQA wprowadza kilka zmian w taryfikacji ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Nowością w taryfie OC jest wprowadzenie możliwości rozłożenia płatności składki OC na 4 raty przy zakupie OC+AC. 
W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Ubezpieczenie Auto Casco

Ubezpieczenie Auto Casco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, oferowanym Klientom na pojazd w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego dojdzie do uszkodzenia, zniszczenia, utraty pojazdu lub jego wyposażenia.

Produkt oferowany jest na pojazdy zarejestrowane na terenie RP, których okres eksploatacji nie przekracza 15 lat, chyba że ubezpieczenie danego pojazdu jest wznowieniem wcześniej zawartej umowy w zakresie AC w UNIQA.

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terytorium RP i innych państw Europy, przy czym na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy wymagana jest dodatkowa składka w razie rozszerzenia zakresu o szkody powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, kradzieży i rabunku.

Ubezpieczenie Auto Casco w UNIQA może zostać zawarte w zakresie pełnym (all risk) lub w zakresie ograniczonym (wyłącznie ryzyka żywiołowe):
W zakresie all risk objęte są wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia powstałe w wyniku zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia (w tym również kradzieży i rabunku).
W zakresie ograniczonym ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym pojeździe wskutek jak i w następstwie działania sił przyrody np. deszczu nawalnego, gradu, huraganu, lawiny, osuwania się i zapadania ziemi, powodzi, pożaru, trąby powietrznej, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, zatopienia pojazdu oraz innych niewymienionych sił przyrody.

Oferta zbudowana jest na bazie 3 wariantów ubezpieczenia – Moto MINI, Moto MAXI, Moto MEGA – w zależności od oczekiwań i możliwości finansowych klienta, z możliwością rozszerzania o wybrane opcje i przedmioty ubezpieczenia.

Atutem produktu Auto Casco w UNIQA i największym wyróżnikiem oferty na rynku są m.in:

 1. Rozszerzenia do zakresu pełnego, które nie wpływają na Bonus/Malus Klienta w przypadku szkody, tj.:
  • AutoKoło (uszkodzona felga lub felga i opona),
  • Objęcie ochroną kosztu wymiany fotelika dziecięcego,
  • Objęcie ochroną kosztu wymiany uszkodzonych zamków i kluczyków w pojeździe.
 2. Gwarancja Sumy Ubezpieczenia możliwa dla pojazdów osobowych aż do 8 roku eksploatacji,
 3. Ochrona zniżek Bonus/Malus po szkodzie, w tym zniżka za wznowienie,
 4. Możliwość wykupienia franszyzy integralnej (400 zł wg OWU),
 5. Brak konsumpcji Sumy Ubezpieczenia po szkodzie (w Wariancie Moto MAXI i Moto MEGA),
 6. Brak udziałów własnych (w Wariancie Moto MAXI i Moto MEGA),
 7. Brak amortyzacji w pojazdach osobowych do 5 roku eksploatacji,
 8. Możliwość dokupienia Assistance w 4 różnych wariantach (Standard, Komfort, Premium i VIP) w zależności od wariantu MOTO.

 

UWAGA!!! Pełny zakres ochrony i wyłączenia odpowiedzialności zawierają odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczeń.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem propozycji ubezpieczenia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.