Ubezpieczenie Twojego mienia z miesieczną skladką

Ubezpieczenie mienia ze składką płatną miesięcznie

Cechy ubezpieczenia

1) Szeroki zakres ochrony, dopasowany do standardów obowiązujących na rynku,
2) Niska składka płatna w okresach miesięcznych,
3) Swobodny wybór sumy ubezpieczenia- już od 5.000 zł,
4) Możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie lokalu lub budynku .

Zasady działania

Ubezpieczenie zawierane jest na wniosek Ubezpieczającego, którym może być Zarządca zasobów mieszkaniowych- np. Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Ubezpieczonym jest osoba fizyczna, która posiada odpowiedni dla wybranego wariantu ubezpieczenia tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
Ubezpieczony przekazuje składkę na ubezpieczenie wraz z opłatą za lokal, w cyklu miesięcznym.
Ubezpieczający przekazuje składkę od wszystkich Ubezpieczonych na konto polisy.

Przedmiot i zakres ochrony

Przedstawione w tej tabeli informacje mają charakter jedynie poglądowy. Szczegółowy zakres ochrony, definicje pojęć oraz wyłączenia zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, oraz Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Assistance, które stanowią prawną podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia.
Przedmiot ubezpieczenia i forma wypłaty odszkodowania Zakres ochrony
WARIANT BEZPIECZNY
1) Ruchomości (m.in. wyposażenie mieszkania np. meble, sprzęt RTV i AGD, gotówka i biżuteria);
2) Stałe elementy (min. stała zabudowa meblowa, powłoki malarskie, drzwi, okna, schody);
3) Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (m.in. z tytułu zalania mienia sąsiada, rekreacyjnego uprawiania sportu, opieki nad dziećmi, posiadania zwierząt).
Ruchomości domowe i stałe elementy- wypłata odszkodowania według wartości nowej.
Zdarzenia losowe (m.in. pożar, powódź,wybuch, uderzenie pioruna, katastrofa budowlana)
Zalanie (spowodowane m.in. przez awarię sprzętu AGD, instalacji wodno-kanalizacyjnej i cofnięcie się ścieków, przez osoby trzecie)
Koszty akcji ratowniczej
Kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm (w mieszkaniu, piwnicy, garażu)
Przepięcia
Stłuczenie szyb
WARIANT BEZPIECZNY PLUS- Przedmiot ochrony i zakres jak w wariancie BEZPIECZNYM rozszerzony o:
lokal lub dom mieszkalny- wypłata odszkodowania według wartości rynkowej lub rzeczywistej.
Stałe elementy działki (dotyczy ubezpieczenia domu mieszkalnego)
Zdarzenia losowe (m.in. pożar, powódź,wybuch, uderzenie pioruna, katastrofa budowlana)
Wandalizm