Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia przedsiębiorcy ograniczenie ryzyka z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim (odpowiedzialność cywilna deliktowa), jak również szkód powstałych wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność cywilna kontraktowa).
Do podstawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej możecie Państwo dołączyć następujące klauzule dodatkowe:

1) OC za produkt;
2) OC pracodawcy;
3) OC za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego podobnego stosunku prawnego nie przenoszącego prawa własności;
4) OC za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań;
5) OC za szkody wyrządzone ruchem pojazdów w zakresie nie podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC;
6) OC za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane;
7) OC prowadzącego hotel lub podobny zakład;
8) OC parkingów strzeżonych;
9) OC za szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego powstałe wskutek trwałego połączenia lub zmieszania wadliwego produktu dostarczonego przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego;
10)OC za szkody w środowisku naturalnym;
11)OC za szkody mające postać czystych strat finansowych;
12) OC za szkody spowodowane przez niedostarczenie energii lub dostarczenie energii o niewłaściwych parametrach;
13) OC za szkody związane z usunięciem produktu wadliwego i zastąpieniem go produktem wolnym od wad;
14) OC za szkody powstałe w związku z przeprowadzaniem jazd próbnych;
15) OC organizatora za szkody powstałe w związku z organizacją imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Ze względu na specyfikę tego typu ubezpieczeń proponujemy bezpośrednią rozmowę z pośrednikiem, dlatego jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym ubezpieczeniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu omówienia szczegółów.