Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw jest skierowany do podmiotów gospodarczych, których roczny obrót w związku z prowadzoną działalnością nie przekracza 25 milionów złotych i których wartość majątku w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie przekracza 20 milionów złotych.
Obligatoryjnym elementem pakietu jest ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych w wariancie podstawowym lub rozszerzonym. Dodatkowo należy wybrać co najmniej jedno z proponowanych ubezpieczeń dodatkowych.

Przedmiot ochrony:

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub posiadane przez niego na podstawie innego tytułu prawnego, pozostające w związku i wykorzystywane w prowadzeniu objętej ochroną działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie podstawowe

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Zakres podstawowy : pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego.
Zakres rozszerzony: zakres podstawowy + deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi,pękanie mrozowe, powódź, przepięcie, sadza, śnieg, uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu lądowego, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, zalanie, zapadanie się ziemi.

Klauzule dodatkowe:
klauzula automatycznego pokrycia
klauzula nowych miejsc ubezpieczenia
klauzula ubezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia
klauzula ubezpieczenia mienia na placu
klauzula rozmrożenia
klauzula katastrofy budowlanej
klauzula wandalizmu
klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych
klauzula aktów terrorystycznych
klauzula drobnych prac remontowych

Ubezpieczenia dodatkowe

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Zakres: kradzież z włamaniem i rabunek.
Klauzule dodatkowe:
klauzula automatycznego pokrycia
klauzula nowych miejsc ubezpieczenia
klauzula ubezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia
klauzula ubezpieczenia mienia na placu
klauzula dewastacji
W ubezpieczeniu gotówki w czasie rabunku w transporcie ochrona obejmuje dodatkowo szkody powstałe w wyniku:
nagłego zgonu lub nagłej ciężkiej choroby osoby wykonującej transport,
ciężkiego uszkodzenia ciała tej osoby wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem,
zniszczenia lub uszkodzenia środka lokomocji użytego do transportu wartości pieniężnych wskutek wypadku drogowego, pożaru, wybuchu lub uderzenia pioruna.
Dodatkowo ochroną objęte są szkody polegające na uszkodzeniu zabezpieczeń lokalu, w którym znajduje się mienie objęte ochroną ubezpieczeniową (tj. ścian, podłóg, sufitów, drzwi, zamków, systemów alarmowych, okien, szyb, krat itp.), powstałe w związku z dokonanym lub usiłowanym włamaniem lub rabunkiem.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia- omówienie

Zakres podstawowy: odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia.
Zakres rozszerzony: zakres podstawowy + dowolnie wybrane następujące klauzule (przy niektórych rodzajach wykonywanej działalności ilość dostępnych klauzul może być ograniczona):
OC za produkt
OC pracodawcy
OC za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego podobnego stosunku prawnego nie przenoszącego prawa własności
OC za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
OC za szkody wyrządzone ruchem pojazdów w zakresie niepodlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
OC za szkody spowodowane działaniem lub awarią urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
OC za szkody w mieniu przechowywanym
OC za szkody w mieniu poddanym obróbce, naprawie lub czyszczeniu
OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
OC za szkody w środowisku naturalnym
OC za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych lub zakażenia w związku z prowadzeniem działalności polegającej na świadczeniu usług fryzjerskich i/lub kosmetycznych
OC za szkody powstałe na skutek utraty dokumentacji powierzonej przez osobę trzecią celem wykonania usługi
OC za szkody powstałe na skutek przeprowadzania jazd próbnych
OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej
OC za szkody powstałe w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług
OC za szkody powstałe poza terytorium RP

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Zakres: wszystkie ryzyka, a w tym: przepięcie, zwarcie, indukcja, działania człowieka polegającego na niewłaściwej obsłudze sprzętu na skutek np. nieostrożności, zaniedbania, błędu operatora.
Klauzule dodatkowe:
klauzula ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego
klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach samochodowych
klauzula automatycznego pokrycia
klauzula nowych miejsc ubezpieczenia
klauzula aktów terrorystycznych

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Zakres: szkody powstałe w wyniku rozbicia, stłuczenia lub pęknięcia szyb i innych przedmiotów szklanych.
Zakresem ochrony ubezpieczeniowej mogą być również objęte koszty ustawienia i rozbiórki rusztowań niezbędnych do demontażu albo wstawienia ubezpieczonych przedmiotów szklanych.

Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalnościspowodowanych szkodą w mieniu.

Zakres: dodatkowe koszty działalności ponoszone przez Ubezpieczającego w następstwie szkody jaka zaistniała w ubezpieczonych obiektach budowlanych, maszynach, urządzeniach lub stacjonarnym sprzęcie elektronicznym objętych ochroną z tytułu ubezpieczenia:
od ognia i innych zdarzeń losowych
od kradzieży z włamaniem i rabunku
sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie mienia w transporcie.

Zakres: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, zapadanie i osuwanie się ziemi, spadnięcie przedmiotu na środek transportowy, wypadek środka transportu.
Dodatkowo:
kradzież z włamaniem i rabunek ładunku oraz kradzież ładunku wraz ze środkiem transportu
czynności załadunkowe i wyładunkowe
tymczasowe magazynowanie na trasie przewozu