Twój dom i mieszkanie

Ubezpieczenie Twój DOM Plus

Ubezpieczenie Twój DOM Plus jest skierowane zarówno do osób fizycznych, jak i osób prawnych.

Umowę zawiera się poprzez ubezpieczenie od zdarzeń losowych co najmniej jednego z wymienionych przedmiotów tj. budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego/ruchomości domowych/stałych elementów budynku lub lokalu mieszkalnego.

Już na tym etapie można zdecydować jaki zakres odpowiada w sposób idealny Pastwa potrzebom. Następnie można wybrać wiele opcji dodatkowych np:

  1. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  2. .ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
  3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia,
  4. ubezpieczenie NNW.

Standardowo do każdej polisy rocznej lub trzyletniej oferowane są usługi Assistance bez dopłaty składki.

Po opłaceniu składki 15 zł (rocznie) można uzyskać dostęp do Assistance Medycznego dla całej rodziny, ubezpieczenia przedłużonej gwarancji oraz naprawy urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych.

Dodatkowo można również, niezależnie, ubezpieczyć dom letniskowy i mienie w budowie

Peny zakres ochrony oraz wyłączenia odpowiedzialności można znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
Bloki zdarzeń losowych Wariant/Zakres ubezpieczenia
MINI MAXI MEGA
OGIEŃ
1. pożar,
2. uderzenie pioruna,
3. wybuch,
4. dym,
5. sadza
w zakresie w zakresie Ubezpieczenie
mienia od wszystkich ryzyk
(w zakresie)
POWIETRZE
6. huragan,
7. upadek statku powietrznego,
8. huk ponaddźwiękowy
ZIEMIA:
9. trzęsienie ziemi,
10. zapadanie się ziemi,
11. osuwanie się ziemi,
12. lawina
za opłatą składki dodatkowej w zakresie Ubezpieczenie mienia
od wszystkich ryzyk
(w zakresie)
WODA
13. zalanie,
14. śnieg,
15. grad,
16. pękanie mrozowe wewnętrznych
instalacji budynku/lokalu mieszkalnego,
17. koszty poszukiwania i usunięcia
przyczyny powstania szkody
za opłatą składki dodatkowej
Dodatkowe zdarzenia losowe
18. upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie za opłatą składki dodatkowej za opłatą składki dodatkowej Ubezpieczenie mienia
od wszystkich ryzyk
(w zakresie)
19. uderzenie pojazdu mechanicznego brak możliwości włączenia
20. przepięcie za opłatą składki dodatkowej
21. deszcz nawalny
22. powódź za opłatą składki dodatkowej za opłatą składki dodatkowej za opłatą składki dodatkowej
23. katastrofa budowlana brak możliwości włączenia
24. pękanie mrozowe zewnętrznych
instalacji budynku/lokalu mieszkalnego
brak możliwości włączenia
25. czynności noszące znamiona rażą-cego niedbalstwa
26. wandalizm brak możliwości włączenia za opłatą składki dodatkowej
27. graffiti (po zawarciu ubezpieczenia wandalizmu)
28. akty terrorystyczne, zamieszki
i rozruchy
za opłatą składki dodatkowej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twój Dom Plus

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Twój Dom Plus