Słownik

SŁOWNIK


A B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ź  Ż

A

Awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania

Samoistne pęknięcie lub zamarznięcie przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania znajdujących się w wewnątrz ubezpieczonego i użytkowanego budynku lub lokalu, powodujące szkodę bezpośrednio w tych instalacjach.

B

Budynek gospodarczy

Budynek o przeznaczeniu innym niż mieszkalne wraz ze stałymi elementami, wolnostojący lub przynależny do budynku mieszkalnego, znajdujący się na terenie tej samej posesji co ubezpieczony budynek mieszkalny lub dom letniskowy (w tym również stodoła, szopa), nie podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; nie związany z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolnej; z wyłączeniem budynków służących do hodowli zwierząt.

Budynek mieszkalny

Budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całoś, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lpkalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

C

D

Deszcz nawalny

Opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania i w bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego,

Dom letniskowy

Budynek mieszkalny w układzie wolnostojącym przeznaczony na cele rekreacyjne, w tym także domek lub altana na terenie ogródków działkowych.

Dym

Lotny produkt niepełnego spalania ciał stałych, ciekłych oraz gazowych, który nagle wydobył się z palenisk, instalacji i urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia.

E

F

G

Grad

Opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu.

H

Huk ponaddźwiękowy

Uderzeniowa fala dźwiękowa wywołana przez statek powietrzny podczas przekraczania prędkości dźwięku.

Huragan

Działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu wiatru..

I

J

K

Katastrofa budowlana

Niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów w rozumieniu Prawa budowlanego.

Klasa palności

Klasyfikacja budynku do odpowiedniej grupy według posiadanej konstrukcji:
1) I klasa palności – budynki, których ściany zewnętrzne wykonane są z materiałów trudnopalnych (takich jak: cegła, kamień, pustaki, beton, prefabrykaty żużlowe, żelazo, szkło i mur pruski) i dachy są pokryte: blachą, dachówką, eternitem, betonem, asfaltem, papą itp. materiałami trudnopalnymi, oraz elewacja zewnętrzna wykonana jest z materiału niepalnego
2) II klasa palności: budynki, których ściany zewnętrzne lub pokrycie dachowe są z innych materiałów niż wymienione wyżej.

Kradzież z włamaniem w lokalu lub budynku mieszkalnym

Usiłowanie zaboru lub zabór mienia z lokalu lub budynku mieszkalnego objętego ubezpieczeniem,
a) po uprzednim usunięciu zabezpieczenia siłą lub przy użyciu narzędzia, lub
b) po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub innym narzędziem, lub
c) po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył w wyniku kradzieży z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku.rabunku.

L

Lawina

Gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas: śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich,

Lokal mieszkalny

Samodzielny lokal znajdujący się w budynku wielorodzinnym lub dwurodzinnym służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Ł

M

N

Nieszczęśliwy wypadek w ubezpieczeniu indywidualnym na życie

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli zmarł.
Za nieszczęśliwe wypadki nie uważa się zachorowań, w tym również zarażeń chorobami zakaźnymi, nawet jeżeli powstały w związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową, za wyjątkiem sytuacji, w której poprzez skaleczenia, otarcia skóry lub błony śluzowej w czasie zdarzenia objętego ubezpieczeniem Ubezpieczony został zakażony bakteriami tężca lub wirusem wścieklizny. Ubezpieczeniem objęte są nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie podróży samolotem, o ile Ubezpieczony nie kierował samolotem i nie był członkiem zalogi.

O

Osuwanie się ziemi

Ruch ziemi na stokach, nie spowodowany działalnością ludzką.

P

Pomieszczenia gospodarcze lokalu lub budynku mieszkalnego

a) garaże i komórki – w przypadku lokalu mieszkalnego, bez względu na ich usytuowanie,
b) piwnice, strychy, suszarnie i pralnie – pomieszczenia zlokalizowane w tym samym budynku, w którym znajduje się ubezpieczony lokal mieszkalny.
Do pomieszczeń gospodarczych nie zalicza się zabudowanych korytarzy, o ile umowa ubezpieczenia nie wprowadza uregulowań odmiennych.

Powódź

Zalanie terenów w następstwie podniesienia się stanu wody w korytach wód płynących lub zbiornikach wód stojących na skutek: opadów atmosferycznych topnienia śniegu i lodu, zatorów lodowych oraz spływu wód po stokach, zboczach górskich i falistych lub podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.

Pożar

Działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile.

Pracownik – grupowe ubezpieczenie na życie

Jest to osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, umowy o pracę nakładczą, spółdzielczej umowy o pracę, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy; osoba wykonująca na rzecz Ubezpieczającego pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, jeżeli jest objęta z tego tytułu ubezpieczeniem społecznym, osoba zatrudniona na podstawie umowy zawartej w wyniku powołania lub wyboru do organu reprezentującego osobę prawną (w tym kontrakt menedżerski), właściciel, współwłaściciel, a także osoby fizyczne – pracodawcy, w rozumieniu kodeksu pracy.

Przepięcia

Gwałtowna zmiana napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej, powodująca wystąpienie napięcia znacznie przekraczającego wartości dopuszczalne, określone przez producenta dla danego urządzenia

R

Rabunek

Zabór mienia:
a) przy użyciu przemocy fizycznej wobec osoby objętej ochroną bądź osoby uprawninej do przechowywania kluczy do zamków albo groźby natychmiastowego użycia takiej przemocy,
b) przy doprowadzeniu Ubezpieczonego lub jego osoby bliskiej lub osoby uprawnionej do przechowywania kluczy do stanu nieprzytomności lub bezbronności,
c) przy użyciu podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych, będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych, o ile sprawca został zatrzymany i skazany za ten czyn prawomocnym wyrokiem sądu.

Ruchomości domowe lokalu lub budynku mieszkalnego

a) urządzenia domowe, meble, sprzęt zmechanizowany, dywany, wykładziny, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego,
b) odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
c) sprzęt elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny, komputerowy oraz instrumenty muzyczne,
d) gotówka i inne środki płatnicze krajowe i zagraniczne, papiery wartościowe,
e) wyroby ze srebra, złota, platyny, kamieni szlachetnych oraz biżuteria z metali lub substancji szlachetnych, monety złote i srebrne nie będące środkami płatniczymi, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie, płytoteki oraz taśmoteki,
f) rowery, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji, sprzęt turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny oraz części zamienne do samochodów, motorowerów i motocykli,
g) sprzęt ogrodniczy ora sprzęt do majsterkowania,
h) wyposażenie warsztatów chałupniczych,
i) zwierząta domowe takie jak: psy, koty, ptaki, ryby w akwariach.

S

Sadza

Czarny proszek złożony z kryształków grafitu powstały wskutek niepełnego spalania lub termicznego rozkładu związków węgla (w tym gazu ziemnego lub węglowodorów), który nagle wydobył się z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia, bądź jest produktem pożaru ubezpieczonego mienia

Stałe elementy działki budynku mieszkalnego

Połączone na trwałe z gruntem obiekty budowlane nie będące budynkami, a znajdujące się poza budynkiem w miejscu ubezpieczenia takie jak: chodniki, podjazdy, place utwardzone, ogrodzenia, bramy i furtki, oświetlenie posesji, studnie i instalacje studzienne wraz z przykryciami, pergole, baseny ogrodowe, fontanny, oczka wodne, zadaszenia (wiaty), altany, pomosty, pomieszczenia na śmieci, zbiorniki na paliwa płynne, przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki na nieczystości.

Stałe elementy lokalu lub budynku mieszkalnego

1) Meble wbudowane, zestawy mebli kuchennych oraz tzw. eurokuchnie, drzwi, okna wraz z zamknięciami i urządzeniami zabezpieczającymi, czujniki oraz instalacje sygnalizacji alarmowej, wykładziny sufitów, ścian i podłóg- na stałe związane z ich powierzchnią, powłoki malarskie, instalacje co, kotły co, grzejniki, piece, trzony kuchenne, urządzenia sanitarne oraz inne elementy, których koszty naprawy, wymiany i konserwacji, obciążają Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego,
2) zewnętrzne elementy budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniami gospodarczymi (w tym zewnętrzne elementy anten satelitarnych).

Ś

Śnieg

Gwałtowne niszczące działanie ciężaru śniegu lub lodu bezpośrednio na ubezpieczone mienie albo powodujące przewrócenie lub zawalenie mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie, a także nagłe zalanie ubezpieczonego mienia topniejącą masą śniegu lub lodu.

T

Trzęsienie ziemi

Niespowodowane działalnością człowieka, gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane przez nieodwracalne deformacje ośrodka skalnego w głębi Ziemi, czemu towarzyszy naruszenie ciągłości ośrodka skalnego i emisja fal sejsmicznych.

U

Ubezpieczający- ubezpieczenie na życie

Osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot zawierający umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem, która zobowiązuje się do wnoszenia składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczony- ubezpieczenie lokalu lub budynku mieszkalnego

Osoba fizyczna, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia, użytkująca ubezpieczony lokal lub budynek mieszkalny na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego, tj. prawa własności, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, umowy użyczenia, najmu lub dzierżawy.

Ubezpieczony- ubezpieczenie na życie i dożycie

Pełnoletnia osoba fizyczna, która w dacie wnioskowanego początku umowy ubezpieczenia nie ukończyła 60 roku życia i której życie jest ubezpieczone.

Ubezpieczony- terminowe ubezpieczenie na życie

Pełnoletnia osoba fizyczna, która w dacie wnioskowanego początku umowy ubezpieczenia nie ukończyła 65 roku życia i której życie jest ubezpieczone.

Ubezpieczony- grupowe ubezpieczenie na życie

Jest to Pracownik Ubezpieczającego objęty ochroną ubezpieczeniową, który we wnioskowanej dacie początku ochrony ubezpieczeniowej ukończył 16 rok życia.

Uderzenie pioruna

Gwałtowne odprowadzenie ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi bezpośrednio przez ubezpieczony obiekt.

Uderzenie pojazdu lądowego

Uderzenie pojazdu w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym, w tym pojazdu szynowego powodujące bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia

Uderzenie pojazdu mechanicznego

Bezpooerednie uderzenie w ubezpieczony przedmiot pojazdu drogowego lub szynowego nie należącego do Ubezpieczonego lub osób bliskich i nie będącego pod ich kontrolą, a także uderzenie częoeci pojazdu lub przewo- żonego nim ładunku, powodujące bezpooerednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, z wyłączeniem szkód w pojeździe i ładunku;

Upadek drzew

Upadek drzew, konarów lub innych elementów drzew na ubezpieczone mienie w wyniku huraganu; dotyczy również upadku innych przedmiotów;

Upadek pojazdu powietrznego

Katastrofa bądź przymusowe lądowanie obiektu latającego wyprodukowanego przez człowieka, a także upadek jego części lub przewożonego w nim ładunku na ubezpieczone mienie.

Upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie

Upadek drzew lub ich elementów, części budowli lub innych przedmiotów na ubezpieczone mienie w następstwie zdarzenia losowego.

W

Wandalizm

Bezprawne, celowe uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie.

Wybuch

Gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja); w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych podobnych zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną wybuchem jest, aby ściany tych urządzeń uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy, nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego przez ciśnienie zewnętrzne, z wyłączeniem implozji lamp kineskopowych u ich producenta.

Wydostanie się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych

Bezpośrednie działanie na ubezpieczone mienie wody, pary, cieczy lub innych substancji, które wydostały się w sposób niezamierzony i niekontrolowany z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gaśniczych oraz innych instalacji technologicznych wskutek:
a) awarii tych instalacji lub urządzeń,
b) nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów,
c) samoczynnego otworzenia się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż pożar,
d) cofnięcia się wody lub ścieków z ogólnodostępnej sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej.

Z

Zalanie

Działanie na ubezpieczone mienie wody, pary, cieczy lub innych substancji, które wydostały się w sposób niezamierzony i niekontrolowany z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gaśniczych oraz innych instalacji technologicznych, dotyczy również urządzeń typu pralki, wirówki, zmywarki, lodówki wskutek:
a) awarii tych instalacji lub urządzeń,
b) nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów,
c) samoczynnego otworzenia się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż pożar,
d) cofnięcia się wody lub ścieków z ogólnodostępnej sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej.

Zapadanie się ziemi

obniżenie się terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie, które powstały wskutek wpływów naturalnych, a nie w następstwie jakiejkolwiek działalności człowieka.

Ź

Ż